Trình tự, thủ tục để chủ dự án mua lại căn hộ đã bán?

Hỏi: Công ty của tôi là chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với khách hàng là cá nhân nước ngoài, cá nhân Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Tuy nhiên, công ty tôi sau đó muốn mua lại các căn hộ đã bán mà không phải thanh lý hợp đồng mua bán.

Vậy xin hỏi, công ty tôi có thể ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán với khách hàng để mua lại các căn hộ đã bán theo quy định tại Chương V, Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 99/2015/NĐ-CP hay không?

Mặt khác, nếu được phép ký kết, chúng tôi có phải làm “xác nhận chuyển nhượng” về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán này hay không?

Vũ Như Bách (Tp.HCM)

duan f347
Pháp luật hiện hành chưa có quy định về thủ tục để chủ đầu tư mua lại căn
hộ đã bán cho khách hàng. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Khoản 2, Điều 123, Luật Nhà ở năm 2014 và Chương 5 Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2016 quy định: “Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (không bao gồm bên bán và bên mua) khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng hợp đồng này phải được lập thành văn bản giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng và phải được chủ đầu tư xác nhận.

Sau khi chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì bên nhận chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và được coi như bên mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, pháp luật hiện hành về nhà ở không có quy định cụ thể nào về trình tự, thủ tục để chủ đầu tư tự xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa chính mình và khách hàng để mua lại chính các căn hộ mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *